Kullanıcı Sozlesmesi

logo

GameZade.Com KULLANICI SÖZLEŞMESİ`ne hoşgeldiniz!
 
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
 
1. Taraflar
 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu GameZade Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), GameZade ile Site`ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 
Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2. Tanımlar
 
Kullanıcı:Site`ye üye olan ve Site`de sunulan Hizmet`lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
 
Site: GameZade.Com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi GameZade Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"):. GameZade tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site`de sunulan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak GameZade tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak GameZade tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
 
a) Üyelik, Site`nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site`ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve GameZade tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
b) Site`ye üye olabilmek için, reşit olmak veişbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, GameZade tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, GameZade tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
c) Teslim edilmiş olan oyun paraları GameZade ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız soumlu değildir.
 
5. Hak ve Yükümlülükler
 
5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri
 
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmet`lerinden faydalanırken ve Site`deki Hizmet`lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GameZade`nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GameZade'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
c) Kullanıcı`ların GameZade tarafından sunulan Hizmet`lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı`ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GameZade`nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
d) Kullanıcı`lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. GameZade, Kullanıcı`lar tarafından GameZade`ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
e) Kullanıcı`lar, GameZade`nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 
f) GameZade`nin sunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Site`yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı`ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, GameZade ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GameZade ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. GameZade, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
 
5.2. GameZade`nin Hak ve Yükümlülükleri
 
a) GameZade, Site`de sunulan Hizmet`leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. GameZade, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 
 
b) GameZade,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle GameZade tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GameZade`nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
c) GameZade, Site`de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
d) GameZade, Site`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 
e) Kullanıcı`lar ve GameZade hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 
6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
 
Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda GameZade yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.
 
PARA İADESİ
 
Sitemizden bakiyenizi geri alabilmek için sitemize Goldbar veya Yang satışı yapmış olmanız gerekir. Not: 30 Lira altındaki bakiyeleriniz geri gönderilmemektedir. Banka hesaplarımıza yatırılan ödemelerin iadesi olmamaktadır. Geçerli bir durum olması halinde hesabımıza göndermiş oldugunuz tutar,  hesaplarımıza para gönderdiginiz Hesaba geri gönderilir. Tamamen GameZade insiyatifindedir.
 
Not: Mobil ödeme ve kredi kartı ile yapılan ödemeler Kesinlikle Geri Gönderilemez .
 
 
7. Teslimat Süreleri
 
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde GameZade 3iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür.
 
8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları
 
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda GameZade yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
 
b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan GameZade Sorunlu değildir.
 
9. Gizlilik Politikası
 
GameZade, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.GameZade, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
 
10. Diğer Hükümler
 
10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
 
a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları GameZade`nin telif haklarına tabi çalışmalar) GameZade`ye ait olarak ve/veya GameZade tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, GameZade Hizmet`lerini, GameZade bilgilerini ve GameZade`nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının GameZade'nin Hizmet`lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GameZade`den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 
 
b) GameZade'nin, GameZade Hizmet`leri, GameZade bilgileri, GameZade telif haklarına tabi çalışmalar, GameZade ticari markaları, GameZade ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır.
 
10.2. Sözleşme Değişiklikleri
 
GameZade, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site`de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
10.3. Mücbir Sebepler
 
Hukuken `mücbir sebep` sayılan tüm hallerde, GameZade, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GameZade için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GameZade`den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
10.5. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site`ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı`nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 
GameZade, Kullanıcı`ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı`lar, fesih sebebiyle, GameZade'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
 
a) Kullanıcı`nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
 
b) Kullanıcı`nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
 
c) Kullanıcı`nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
 
11. SÖZLEŞME EKLERİ
 
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI
 
GameZade olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
 
a)GameZade'ye verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, GameZade sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 
b)Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, GameZade dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı`nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 
c)Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde GameZade`ye bildirebilirsiniz. GameZade`ye vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
 
Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.